VELUX FONDEN modtager ikke ansøgninger under Voksne +60 år (tidligere Aktive Ældre) fra 1. juli til 31. august 2023

VELUX FONDEN har i mere end ét år arbejdet på en ny strategi for fondens uddelinger. Det gælder også for uddelingsområdet med støtte til særligt aktive voksne + 60 år. Fonden modtager derfor ikke i juli og august 2023 nye ansøgninger efter de hidtidige kriterier.

Fra 1. september 2023 kan der igen søges om støtte til aktiviteter gennemført af særligt aktive voksne +60 år.

De nye uddelingskriterier og formelle krav sætter i højere grad end tidligere fokus på den vigtige indsats, der ydes af særligt aktive voksne +60 år. Fonden ønsker fortsat at anerkende denne indsats. Du kan læse mere om de de nye krav og kriterier nederst på siden her. 

Vejledning for ansøgninger efter de nye kriterier og krav kan ske ved henvendelse til fondens sekretariat ved fondsrådgiver og programchef Frank Ulmer Jørgensen, tlf: 2941 8135 eller email fuj@veluxfonden.dk.

OBS: VELUX FONDEN modtager ikke ansøgninger under Voksne +60 år (tidligere Aktive Ældre) fra 1. juli til 31. august 2023

Voksne +60 år yder aktive og vigtige bidrag til lokalsamfundet

VELUX FONDEN opmuntrer og anerkender voksne +60 år, der gør en indsats for sig selv og andre. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren, Villum Kann Rasmussen, meget på sinde.

Ikke bare for egen skyld

Vi tilstræber at støtte aktiviteter, hvor voksne +60 år påtager sig en aktiv rolle, der bringer deres ressourcer i spil. Aktiviteterne skal overordnet kunne bidrage til at forbedre menneskers liv og handlemuligheder i et demokratisk og bæredygtigt samfund. Støtten tildeles generelt som en anerkendelse af den frivillige indsats, der ydes af særligt aktive voksne +60 år.

Mindre beløb, der kan gøre en forskel

Bevillinger favner bredt og dækker typisk udgifter forbundet med aktiviteterne, dvs. fx trykomkostninger ved bogudgivelse, indkøb af spinningcykler, robåde og værktøj osv. 

Aktive voksne +60 år er en uundværlig samfundsressource i hele Danmark. Her er det en gruppe friske voksne +60 år fra Biecentret Mariagerfjord. Fotograf: Simon Griis.

Det kan fx være en gruppe af voksne +60 år, der modtager penge til en ny robåd eller til et seniorværksted, hvor de kan reparere ting eller de får støtte til at bygge en udkigspost, så man kan se på fugle.

Ansøgere er enkeltindivider eller grupper af voksne +60 år, der udfører samfundsnyttige aktiviteter.

 
Større metodeudviklingsprojekter støttes også 

Der er behov for at motivere flere voksne +60 år på områder og i foreninger, hvor de ikke i dag er aktive. Der kan derfor være behov for at udvikle metoder til at nå voksne +60 år og få oprustet deres frivillige engagement i den fortsatte udvikling af et demokratisk og bæredygtigt samfund. Voksne +60 år er en væsentlig lokalsamfundsressource. Metodeudviklingsprojekternes mål er at styrke handlekraften hos voksne + 60 år, så de fremadrettet selvstændigt bliver de drivende bag aktiviteterne. 

Søg året rundt. Se her, hvornår du får svar

VELUX FONDENs sekretariat modtager løbende et stort antal ansøgninger fra aktive voksne +60 år. Vi har ingen ansøgningsfrister, så du kan altid sende os en ansøgning. Se nedenfor, hvornår du kan forvente svar.

Det er afgørende, om din ansøgning er over eller under 250.000 kr.

Ansøgninger under 250.000 kr.

 • Ansøgninger om støtte under 250.000 kr. får en hurtig behandling.
 • Svartid:  2-4 måneder.

Ansøgninger over 250.000 kr.

 • Ansøgninger om støtte over 250.000 kr. har en lidt længere behandingstid. 
 • Svartid: 3-6 måneder.
Kriterier

Aktiviteterne skal opfylde ét eller flere af følgende kriterier, og kan også være udgivelse af en bog:

Kriterier
 • Aktiviteten har en særlig almen interesse og dermed en høj almennytte
 • Aktiviteten sætter fokus på Danmark som et demokratisk og bæredygtigt samfund
 • Aktiviteten har betydning for udviklingen i et lokalsamfund eller det danske samfund som helhed. Er aktiviteten en udgivelse skal den have en betydning for forståelsen af denne udvikling.
 • Aktiviteten sætter fokus på opbygning og udvikling af bæredygtige hverdagsliv, fællesskaber og samfund, herunder på sikring af de nødvendige hensyn til klimaudfordringerne.
 • Aktiviteten sætter fokus på opbygning og udvikling af fællesskaber, herunder også fællesskabers mulighed for at give rammerne for meningsfyldte liv og begrænsning af ulighed.
 • Aktiviteten sætter fokus på at fremme menneskers sundhed.
 • Aktiviteten sætter fokus på naturoplevelser, naturpleje og naturbeskyttelse.
 • Aktiviteten har en kunstnerisk eller kulturel betydning for lokalsamfundet eller det danske samfund som helhed.
 • Særligt for udgivelser kan en sådan have en betydning for et fagområdes udvikling eller fastholdelse af viden og erfaringer fra en faglig karriere, dvs. har en videnskabelig eller særlig betydning for et fag.

Ansøger skal i ansøgningen redegøre for, hvordan aktiviteten opfylder et eller flere af kriterierne.

Når det gælder udgivelser, kan der støttes fysiske såvel som digitale udgivelser.

Formelle krav til ansøgninger (ikke bogudgivelse)

Ansøgningen skal indeholde:​

Formelle krav
 • en liste over de særligt aktive voksne +60 år med oplysning om navn og alder, samt en beskrivelse af deres rolle i aktiviteten
 • en beskrivelse af de særligt aktives forudsætning for at gennemføre aktiviteten og evt. behov for støtte til at forbedre de særligt aktives forudsætningerne.
 • en kort beskrivelse af aktiviteten
 • oplysninger om, hvem eller hvad der får gavn af aktiviteten
 • budget for det ansøgte
 • oplysninger om ansøgninger sendt til anden side vedrørende det ansøgte

Ansøgningen vedlægges seneste regnskab og vedtægter for den ansøgende organisation.

Formelle krav til ansøgninger (bogudgivelse)

Ansøgningen skal indeholde​:

Formelle krav (bogudgivelse)
 • Ansøgers (forfatters) CV. Ansøger (forfatter) skal være +67 år og ude af erhverv. Det skal i ansøgningen oplyses, om ansøger er pensionist, efterlønner eller førtidspensionist, samt hvornår denne overgang er sket.
 • Oplysninger om processen bag manuskriptet, herunder, hvornår det er påbegyndt og afsluttet. Manuskriptet skal være skrevet efter pensioneringen. Ansøgninger, hvor manuskriptet ikke er færdiggjort, betragtes automatisk som tilbagetrukne.
 • En kort beskrivelse af bogens indhold. Manuskriptet skal ikke fremsendes. Manuskripter modtages kun til vurdering i tvivlstilfælde.
 • Oplysninger om sidetal.
 • Oplysninger om oplag. Udgivelsen af fysiske bøger skal ske i et oplag, der dækker den almene interesse for udgivelsen.
 • Oplysning om forlag, herunder medudgiverforlag og eget forlag. Udgives på eget forlag skal forlaget være registreret i cvr. registret, og ansøgningen skal vedlægges forlagets seneste årsregnskab.
 • Forlagets vurdering af bogen og dens indhold.
 • En lektørudtalelse eller udtalelse fra relevant tredje person ved udgivelse på eget forlag.
 • En bogkalkule, dvs. opgørelsen af de samlede udgifter ved udgivelsen samt angivelse af salgspris og forventning til antal solgte eksemplarer.
 • Oplysning om støtte fra anden side og/eller ansøgninger fremsendt til anden side.

Udgivelsen af fysiske bøger skal ske på FSC- og/eller PEFC-certificeret eller Svanemærket/EU-Ecolabel papir. Der skal tillige foreligge en ClimateCalc beregning. Dette skal oplyses i ansøgningen.

Digital udgivelse skal ske via offentlige tilgængelige portaler. Som offentlige tilgængelige portaler regnes  portaler, hvor der forudsættes medlemskab eller abonnement – under forudsætning af, at alle kan tegne medlemskab eller abonnement. Den offentlig tilgængelige portal skal oplyses i ansøgningen.

Eksempler på bevillinger

Året rundt bliver der søsat nye aktiviteter, hvor voksne +60 år spiller en aktiv rolle og hjælper andre med forskellige opgaver lokalt. Se eksempler herunder:

Nye tænder giver nye muligheder for socialt udsatte

Frivillige, flittige ældre digitaliserer historie og kulturarv

Pensionister giver biavlen et løft med udstilling og gode billeder

Voksne +60 år spiller en vigtig rolle som chauffører for FødevareBanken

En trailer på Frederiksberg gør underværker for integrationen

Voksne +60 år har godt gang i deres nye mødested i Tinglev-Uge

Unikke militære køretøjer får kærlig behandling i Fredericia

Kontakt:
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35
...